brojač poseta

уторак, 03. фебруар 2009.

POLICAJCI, DOĐITE I UBIJTE ME!

Ivan Pa­su­lj­ski (24), ra­zo­ča­ran zbog ra­ski­da s de­vo­j­kom, pi­jan pi­što­ljem vi­tlao po uli­ci. Po­li­ca­j­ci, sre­ćom, bi­li pri­se­b­ni i mla­di­ća ko­ji je upe­rio pi­što­lj u njih sa­mo ra­ni­li u le­vu potkolenicu

Po­li­ci­j­ska pa­tro­la pu­ca­la je i ra­ni­la Iva­na Pa­su­lj­skog (24), ka­da je mla­diću njih upe­rio pi­što­lj! Pu­c­nja­va se do­go­di­la si­noćne­što po­sle 19 sa­ti na uglu Mi­klo­ši­će­ve i Ti­kve­ške uli­ce u beo­gra­d­skom na­se­lju Du­ša­no­vac, po­sle pri­ja­ve da "pi­ja­ni mla­dićvi­tla pi­što­ljem po uli­ci i ra­zbi­ja au­to­mo­bi­le". Po­li­ca­j­ci su mla­di­ća po­go­di­li sa dva me­t­ka u le­vu po­t­ko­le­ni­cu i on je ubr­zo ko­li­ma Hi­t­ne po­mo­ći pre­ve­zen u Ur­gen­t­ni cen­tar, oda­kle je pre­ba­čen na Kli­ni­ku za or­to­pe­di­ju na Ba­nji­ci. Istra­ga je utvr­di­la da je Ivan Pa­su­lj­ski sam po­zvao po­li­ci­ju že­le­ći da ga pa­tro­la ili ubi­je ili uha­p­si, a svo­ju na­me­ru je sao­p­štio svo­joj de­vo­j­ci sa ko­jom je ju­če ra­ski­nuo, što je i bio ra­zlog ovog nje­go­vog su­ma­nu­tog po­te­za.

Po­li­ca­j­ci mu pru­ži­li pr­vu pomoć

Ivan Pa­su­lj­ski po­go­đen je sa dva me­t­ka u le­vu po­t­ko­le­ni­cu, a pr­vu po­moć su mu pru­ži­li upra­vo po­li­ca­j­ci ko­ji su pu­ca­li u nje­ga. Ubr­zo je na Du­ša­no­vac sti­gla eki­pa Hi­t­ne po­mo­ći ko­ja je mla­di­ća, ko­ji je dos­ta kr­va­rio, pre­ba­ci­la na Ode­lje­nje rea­ni­ma­ci­je u Ur­gen­t­nom cen­tru, gde su mu le­ka­ri ko­n­sta­to­va­li dve pros­tre­l­ne ra­ne i smr­ska­nu kost, zbog če­ga je pre­ba­čen na Kli­ni­ku za or­to­pe­di­ju na Ba­nji­ci.

Ka­ko Pre­ss sa­zna­je od izvo­ra u po­li­ci­ji, in­ci­dent se do­go­dio ka­da se Ivan Pa­su­lj­ski, po­sle ra­ski­da sa de­vo­j­kom, na­pio i ma­hao pi­što­ljem, upi­ru­ći ga pri tom i u pro­la­zni­ke!

Na­ša pa­tro­la je do­bi­la pri­ja­vu da u Mi­klo­ši­će­voj uli­ci sto­ji mla­dićsa fla­šom vi­nja­ka u jed­noj i pi­što­ljem u dru­goj ru­ci i da ra­zbi­ja pro­zor na jed­nom pa­r­ki­ra­nom vo­zi­lu. Po­li­ca­j­ci su od­mah rea­go­va­li, sa vi­d­no pi­ja­nim mla­di­ćem po­ku­ša­li da pri­ča­ju i da ga smi­re ka­ko bi ga ra­zo­ru­ža­li, ali je on sve vre­me ne­što vi­kao, i da­lje dr­že­ći pi­što­lj u ru­ci - ka­že Pre­s­sov sa­go­vor­nik.

Obja­šnje­no nam je da je Ivan Pa­su­lj­ski na­sta­vio da pro­vo­ci­ra po­li­ca­j­ce ne že­le­ći da pre­da oru­ž­je i ga­|a­ju­ći ih ka­me­njem.

Po­li­ca­j­ci su mu vi­še pu­ta re­kli da spu­sti pi­što­lj. On ih ni­je slu­šao. U jed­nom tre­nu­t­ku po­di­gao ga je i upe­rio u pa­tro­lu. Uve­re­ni da će upo­tre­bi­ti oru­ž­je, po­li­ca­j­ci su pri­pu­ca­li - ka­že nam izvor bli­zak istra­zi.

Sta­na­ri ku­ća u Mi­klo­ši­će­voj uli­ci ni­su mo­gli da ve­ru­ju šta se do­go­di­lo, jer ve­ći­na njih ni­je pre­te­ra­no obra­ća­la pa­žnju na vi­ku sve dok se ni­su za­ču­li pu­c­nji.

Pr­vo sam ču­la vi­ku. Ne­ki de­č­ko je sta­jao ne­da­le­ko od mo­je ka­pi­je i vi­kao: "Za­što si me osta­vi­la?!", mi­sli­la sam da je tu i ne­ka de­vo­j­ka. Izgle­da­lo mi je kao da se on obra­ća de­vo­j­ci i sva­|a se sa njom. Ne znam ko­li­ko du­go je ta­ko vi­kao, mo­žda pet-de­set mi­nu­ta. Po gla­su sam pre­po­zna­la da je pi­jan. Baš sam po­mi­sli­la ka­ko će ne­ko po­zva­ti po­li­ci­ju, ili će ne­ko iza­ći da mu ka­že da pre­sta­ne da vi­če, ka­da sam ču­la ka­ko mu ne­ko na­re­|u­je: "Smi­ri se! Spu­sti pi­što­lj!" On je na­sta­vio ne­što da pri­ča, a on­da je po­vi­kao:" Ne­ću!" - ispri­ča­la nam je sta­na­r­ka ku­će, ko­ja se na­la­zi ne­da­le­ko od me­sta pu­c­nja­ve, i do­da­la:

On­da su se ču­li pu­c­nji. Dva. Je­dan za dru­gim. Upla­ši­la sam se da će na­sta­vi­ti da pu­ca­ju i da će ne­ki me­tak da mi ule­ti u so­bu. Ka­da se sve smi­ri­lo, po­gle­da­la sam kroz pro­zor i vi­de­la ka­ko na uli­ci le­ži ne­ki de­č­ko. Dvo­ji­ca po­li­ca­ja­ca su se ne­što uz­mu­va­li oko nje­ga. Le­žao je u ve­li­koj lo­kvi, mi­sli­la sam da je to sve krv i da su ga ubi­li, ali sam on­da vi­de­la ka­ko se po­me­ra i ču­la ga ka­ko psu­je. Po­sle sam od ko­m­ši­je ko­ji je iza­šao na­po­lje ču­la da je ono što sam ja mi­sli­la da je krv, u stva­ri vi­njak, jer je mla­dić dr­žao u ru­ci fla­šu ko­ja se ra­zbi­la ka­da je on pao ra­njen. Ko­m­ši­ja mi je re­kao da je de­č­ko dr­žao pi­što­lj i da je vi­deo ka­da ga je po­di­gao pre­ma po­li­ca­j­ci­ma.

Нема коментара: