brojač poseta

понедељак, 13. август 2007.

KAKO OTIĆI I OSTATI U KANADI

Jedna od najvećih tajni koju treba da znate, ukoliko želite da ostvarite
status u Kanadu, je izbor vize tj. naći najpovoljnije rešenje za vas,
odnosno vaše
rođake, prijatelje i poznanike.

Upoznaću vas sa vrstama viza i načinima njihovog dobijanja. Svaka od kategorija viza će biti posebno obrađena. Daću vam kratak opis viza, limitacionih kvota i dužine rešavanja zahteva kao i objašnjenja o tome, ko se može kvalifikovati za neku od kanadskih viza i pod kojim uslovima.

Kada se budete upoznali sa tim, šta je potrebno ispuniti za svaku od viza, može se desiti da ne ispunjavate uslove. U tom slučaju, treba razmisliti o izmenama u vašem zahtevu .

Na primer, usavršavanje postojeće struke ili osmišljavanje novih polja angažovanja u Kanadi, su neki od načina za unapređenje zahteva. To takođe može biti i promena profesionalnog opredeljenja.

Kada ove opcije predočimo budućim titularima kanadskih viza, neki od njih naravno neće imati strpljenja da urade ono što je potrebno. Drugi će, pak glasno ponavljati "Ovo je beznadežno, mi ne ispunjavamo uslove, nikad se nećemo kvalifikovati za vizu".

Međutim to nije baš tako. Svako, ko se ozbiljno angažuje i priprema za
postupak pred kanadskim imigracionim vlastima kvalifikovaće se za željenu
vizu i istu će dobiti pre ili kasnije.

Potrebno je uložiti dosta napora. Da li je vredno toga? Ovo je pitanje na koje samo vi možete dati odgovor. Jedna od najvažnijih stvari prilikom pokretanja postupka za iseljenje ili boravak je izbor prave vrste vize. Veliki broj ljudi ne uspe da se kvalifkuje samo zato što nisu izvršili pravi izbor i aplicirali u odgovarajućoj kategoriji viza.

U
poznaću vas sa svim vrstama viza i statusa u Kanadi i uslovima za njihovo dobijanje, odnosno ostvarenje. Vi ili vaši rođaci i prijatelji ćete možda odmah pronaći odgovarajući tip vize/statusa, a možda ćete zaključiti da u konkretnoj situaciji uslovi ne mogu biti ispunjeni. Šta nakon toga?

Ako mislite da se uslovi za ostvarivanje statusa, odnosno dobijanja željene vize mogu ispuniti, odlično, tada ste spremni za postupak pred Imigracionom službom Kanade. Ako pak zaključite da se uslovi ne mogu ispuniti, RADIĆETE U SMERU NjIHOVOG ISPUNjENjA. Međutim, ono što je najvažnije je da na samom početku ZNATE ŠTA SE MOŽE I KAKO SE MOŽE.

Jedini put i način ostvarivanja statusa, odnosno dobijanja vize za Kanadu je legalan put. Izvan zakonskih propisa niti se sme, niti može ići.


VIZE ZA KANADU I PROCEDURA


Šta treba znati

Jedna od najvećih tajni koju treba da znate, ukoliko želite da ostvarite status u Kanadu, je izbor vize tj. naći najpovoljnije rešenje za vas, odnosno vaše rođake, prijatelje i poznanike.

U ovom i u narednim brojevima Novina upoznaće vas sa vrstama viza i načinima njihovog dobijanja. Svaka od kategorija viza će biti posebno obrađena. Daću vam kratak opis viza, limitacionih kvota i dužine rešavanja zahteva kao i objašnjenja o tome, ko se može kvalifikovati za neku od kanadskih viza i pod kojim uslovima.

Kada se budete upoznali sa tim, šta je potrebno ispuniti za svaku od viza, može se desiti da ne ispunjavate uslove. U tom slučaju, treba razmisliti o izmenama u vašem zahtevu .

Na primer, usavršavanje postojeće struke ili osmišljavanje novih polja angažovanja u Kanadi, su neki od načina za unapređenje zahteva. To takođe može biti i promena profesionalnog opredeljenja.

Kada ove opcije predočimo budućim titularima kanadskih viza, neki od njih naravno neće imati strpljenja da urade ono što je potrebno. Drugi će, pak glasno ponavljati "Ovo je beznadežno, mi ne ispunjavamo uslove, nikad se nećemo kvalifikovati za vizu". Međutim to nije baš tako.

Svako, ko se ozbiljno angažuje i priprema za postupak pred kanadskim imigracionim vlastima kvalifikovaće se za željenu vizu i istu će dobiti pre ili kasnije. Potrebno je uložiti dosta napora.

Da li je vredno toga? Ovo je pitanje na koje samo vi možete dati odgovor.

Jedna od najvažnijih stvari prilikom pokretanja postupka za iseljenje ili boravak je izbor prave vrste vize. Veliki broj ljudi ne uspe da se kvalifkuje samo zato što nisu izvršili pravi izbor i aplicirali u odgovarajućoj kategoriji viza.

U narednim brojevima Novina upoznaću vas sa svim vrstama viza i statusa u Kanadi i uslovima za njihovo dobijanje, odnosno ostvarenje. Vi ili vaši rođaci i prijatelji ćete možda odmah pronaći odgovarajući tip vize/statusa, a možda ćete zaključiti da u konkretnoj situaciji uslovi ne mogu biti ispunjeni. Šta nakon toga?

Ako mislite da se uslovi za ostvarivanje statusa, odnosno dobijanja željene vize mogu ispuniti, odlično, tada ste spremni za postupak pred Imigracionom službom Kanade. Ako pak zaključite da se uslovi ne mogu ispuniti, RADIĆETE U SMERU NjIHOVOG ISPUNjENjA. Međutim, ono što je najvažnije je da na samom početku ZNATE ŠTA SE MOŽE I KAKO SE MOŽE.

Jedini put i način ostvarivanja statusa , odnosno dobijanja vize za Kanadu je legalan put. Izvan zakonskih propisa niti se sme, niti može ići.

INFORMACIJE U VEZI VRSTA VIZA ZA KANADU

Postoji nekoliko različitih vrsta viza.

Osnovna podela je na Povremene (Privremene) i Stalne.

Privremene - Povremene vize:

Posetilačke (Turističke)

Radne

Studentske

Poslovne

Stalne (Useljeničke) vize

1. Za nezavisne kandidate po osnovu stručnosti

2. Za nezavisne kandidate po osnovu biznisa

Samostalno zapošljena lica

Preduzetnici

Investitori

Specijalni program za izbegla i proterana lica

Sponzorstvo Vlade

Sponzorstvo grupe lica

Sponzorstvo rođaka

Provincijski programi

Za stručna lica

Za biznismene

Za radnike

Svaka od ovih viza ima svoje uslove i kriterijume, koji su postavljeni kanadskim imigracionim zakonom i regulativama. Kandidat mora ispuniti sve tražene uslove da bi se kvalifikovao.

Postupak za useljeničku i radnu vizu (u redovnim i posebnim programima) prolazi kroz 4 faze.

Od toga, 2 faze su stručne i kod njih se vrši usaglašavanje sa zakonskim kvalifikatornim uslovima. Druge dve faze su formalne (medicinski pregled i sigurnosna provera).

Svaka od faza može biti eliminaciona. Postupak traje od 4-12 meseci, zavisno od toga gde se vodi, kako se vodi i za koju vrstu vize.

Postupak za posetilačku vizu je relativno kratak. Ukoliko su prikupljena sva dokumenta, od podnošenja zahteva do izdavanja vize će proći od 2-7 dana. Kod produženja vize, situacija je nešto drugačija, jer se postupak vodi u Kanadi.

1. Posetilačka - Turistička viza

Posetilac je lice koje želi da uđe u Kanadu i boravi određeno vreme bez namere da postane stanovnik Kanade. Posetiocima se smatraju: turisti, poslovni ljudi, studenti, umetnici, članovi posade prevoznog sredstva. Da bi ušli u Kanadu, posetioci iz velikog broja zemalja moraju da poseduju vizu.

Posetilačku vizu izdaje Imigraciono odeljenje kanadske ambasade, odnosno konzulata zemlje u kojoj lice ima prebivalište ili legalno boravište. Posetilačke vize mogu biti izdate za jedan ulazak ili za više ulazaka (multiple).

Vreme važnosti vize je određeno na samoj vizi a dužina boravka se određuje kod ulaska u Kanadu, kada carinski ili imigracioni službenik precizira datum napuštanja Kanade. (obično je to jedan pečat sa datumom). Ukoliko nije određen datum kada se mora napustiti Kanada, to će biti saglasno zakonu, odnosno nakon isteka šest meseci od ulaska u Kanadu. Odobrenje za produženje vize može se tražiti u Kanadi od imigracionih vlasti (Canadian Immigration Centre) najmanje 30 dana pre datuma kada treba napustiti Kanadu.

Ukoliko posetilac sa urednom vizom po dolasku u Kanadu bude zadržan, odn. onemogući mu se ulaz, isti ima pravo žalbe. Lice koje nema urednu posetilačku vizu a stupi na tlo Kanade i ne dozvoli mu se ulazak, nema pravo žalbe.

1.1.a. Turisti

Turisti su lica koja idu u posetu Kanadi i ukoliko nisu na listi zemalja izuzetih od viza, mora da poseduju urednu vizu za ulazak.

Turisti mogu biti:

u okviru turističkih aranžmana:

u okviru privatnih poseta rođacima, prijateljima, poznanicima.

1.1.a.1. TURISTIČKI ARANŽMAN

Turističke agencije sa odgovarajućim kredibilitetom, mogu organizovati turističke posete Kanadi. Zainteresovani putnici, sa administrativnom pomoći turističkih agencija i uz neposredan lični kontakt sa kanadskom ambasadom i uz ispunjenje svih predviđenih uslova, mogu dobiti turističku vizu.

Vreme trajanja vize ograničeno je turističkim aranžmanom, što znači da lice odlazi i vraća se s grupom. Ostanak duži od vremena trajanja aranžmana je zabranjen (ukoliko prethodno nije dobijena saglasnost kod izdavanja vize).

1.1.a.2 PRIVATNA POSETA ROĐACIMA, PRIJATELjIMA I POZNANICIMA

Osoba koja želi da poseti nekog u Kanadi mora (ukoliko dolazi iz zemlje za koju je potrebna posetilačka viza za Kanadu) podneti zahtev kanadskoj ambasadi, odn. konzulatu za izdavanje vize, kako bi se ispitala opravdanost istog .

Taj zahtev treba da sadrži sledeće priloge:

Molba (IMM 5257) kompletno popunjena, posebno za svako lice starije od 18 god. Suprug-a i deca mlađa od 18 god. mogu biti na istom formularu ako putuju svi zajedno u Kanadu.

Važeći pasoš (važnost pasoša mora biti bar mesec dana duža od predviđenog povratka iz Kanade).

Po dve skorije fotografije za svaku osobu koja namerava da poseti Kanadu.

Pisma poslodavaca, odn. preduzeća, za sve zaposlene u porodici koji nameravaju da putuju za Kanadu sa tačnim nazivom posla koji obavljaju, datumom zaposlenja, platom, dužinom godišnjeg odmora, odn. plaćenog ili neplaćenog odsustva, kao i predviđenim datumom povratka na posao po isteku odmora ili odsustva. Za penzionere poslednji ček o penziji.

Za tražioce viza, privatnike, potrebna je izjava o plaćenom porezu i dokaz o registraciji privatne delatnosti. Za studente, potrebna je kopija indeksa, ili potvrda od fakulteta.

Pozivna pisma od prijatelja, rođaka, poslovnih partnera iz Kanade koji se nameravaju posetiti.

Lica mlađa od 18 god. koja ne putuju sa roditeljima ili sa zakonskim starateljima, treba da podnesu izjavu roditelja ili staratelja, overenu u opštini ili sudu da su saglasni sa njihovim putovanjem u Kanadu.

Dokaz o rezervaciji povratne karte.

Potvrdu o statusu lica koje živi u Kanadi a koje je uputilo poziv za posetu (kopija useljeničke vize ili kopija kanadskog pasoša).

Pismo od poslodavca osobe u Kanadi koje je uputilo poziv sa navedenom visinom plate i vrstom posla koji obavlja i T-4 slip/takseni izveštaj/

Kod tačke 9. i 10. predviđena dukumentacija trebala bi biti propraćena izjavom pozivaoca (STATUTARY DECLARATION FORM) overe-nom od javnog beležnika ili advokata u Kanadi.

Nakon predaje kompletne dokumentacije sa zahtevom, osoba koja traži posetilačku vizu može imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom ambasade. Cilj razgovora je da se utvrdi postojanost i ozbiljnost zahteva kandidata kao i namera da se boravi određeno vreme u Kanadi bez zloupotrebe statusa posetioca. Imigracioni službenik će na razgovoru utvrditi da li je posetilac "bona fide" (dobronameran) posetilac ili pak lice koje namerava da prekrši uslove izdavanja vize.

Posetiocima u Kanadi nije dozvoljeno da se zaposle ili studiraju bez prethodnog odobrenja kanadskog službenika za useljenje. Ukoliko se zaposle ili studiraju bez navedenog odobrenja, smatra se da su prekršili zakonske odredbe i mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovarati. Posetioci moraju da napuste Kanadu na dan ili pre datuma isteka vize. Oni koji žele da produže svoj boravak, treba da zatraže produženje najmanje na 30 dana pre nego što im istekne viza. Ako to ne urade mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovorni .

1.1.b. Poslovni ljudi

Poslovni ljudi koji žele da posete Kanadu radi obavljanja određenih poslovnih aktivnosti (pregovori, sklapanje ugovora, poseta sajmovima, itd) bez aktivnog angažovanja u obavljanju poslova u Kanadi za koje je potrebna radna dozvola, treba neposredno pre ulaska u Kanadu da obezbede vizu.

Stranim poslovnim ljudima uobičajeno se dozvoljava boravak koji ne prelazi 90 dana sa zabranom direktne javne prodaje. Poslovni ljudi su dužni da se pridržavaju svih uslova propisanih zakonom, jednako kao i ostali posetioci.

Pored uslova i dokumentacije već navedene za posetilačku vizu, poslovni ljudi, kod podnošenja zahteva za izdavanje poslovne posetilačke vize, treba da prilože i sledeće:

Dokaz o postojanju firme u Jugoslaviji, odn. u nekoj drugoj zemlji (izvod iz registra Trgovinskog-Privrednog suda, odn. odgovarajućih ministarstva).

Pismo od poslodavaca - odluke odgovarajućih službi o upućivanju određenog lica na službeni put u Kanadu.

Plan puta (Itenerary)

Svrha putovanja i vreme trajanja posete.

Naziv firme koja će se posetiti i njen poziv.

Ukoliko osoba sa poslovnom posetilačkom vizom ostane duže u Kanadi od predviđenog, odn. dozvoljenog vremena a blagovremeno ne produži vizu, kao i ako se bez prethodnog odobrenja upusti u neodgovarajuće poslovne aktivnosti, može biti proterana, odn. deportovana i krivično odgovorna.

1.1.c. Studenti

Pravilo je da svi studenti koji žele da steknu akademski, profesionalni, odn. stručni nivo obrazovanja u Kanadi, pre dolaska obezbeđuju studentsku vizu. Studentska viza se dobija van Kanade, u kanadskim ambasadama, odn. konzulatima.

Studentska viza nije potrebna:

Za lica koja žele da steknu akademsko obrazovanje na univerzitetu ili koledžu u Kanadi, a članovi su porodice diplomata, konzularnih službenika akreditovanih u Kanadi ili nevladinih organizacija čiji je član Kanada.

Za lica koja planiraju da pohađaju kurseve engleskog i francuskog jezika čije je trajanje kraće od šest meseci.

Univerziteti, koledži, škole, gde student želi da se upiše mora da budu priznati od vlade Kanade. Provera priznatosti, odn. nepriznatosti odgovarajuće škole može se izvršiti kod:

Employment and Immigration Comission

Immigration Division

Ottawa, Ontario,

K1A 0J9

II RADNA DOZVOLA

Osobe koje žele da privremeno borave u Kanadi i rade, pre dolaska i početka rada dužni su da obezbede radnu dozvolu.

POSTUPAK

S obzirom da je kanadska privreda vrlo dinamična, potrebe za radnom snagom se stalno povećavaju. Kod pojedinih zanimanja postoji stalni deficit radne snage. Zbog toga je država kroz svoje propise maksimalno pojednostavila proceduru dobijanja radne dozvole. Međutim, to ne znači da se radna viza može lako dobiti.

Postupak za dobijanje radne dozvole počinje inicijativom poslodavca iz Kanade koji obezbeđuje formalnu ponudu za posao, overenu od strane kanadskog Biroa rada. Na osnovu prijave koju je podneo poslodavac, Biro rada ispituje prvo osnovanost zahteva poslodavca i mogućnost zapošljavanja domaćih radnika (kanadskih državljana i stalnih stanovnika) za traženi posao. Ta provera, odn. istraživanje tržista radne snage u Kanadi, traje nekoliko nedelja. U slučaju, da poslodavac ispunjava uslove za zapošljavanje stranog radnika, dobiće potvrdu/confirmation/ od Biro rada u Kanadi. Sa tom potvrdom i sa ostalim ličnim dokumentima i dokumentima koji dokazuju radno iskustvo u struci i školsku spremu, strani radnik će konkurisati za radnu vizu pred imigracionim vlastima Kanade.

Suština ove procedure je da se na prvom mestu omogući zaposlenje licima koja su sa određenim statusom u Kanadi, kako bi se zaštitilo domaće tržište radne snage a tek naknadno da se prihvate strani radnici.

Kada se završi deo postupka u Kanadi, i kada se odobri ponuda za posao stranom radniku, postupak se nastavlja van Kanade, pred kanadskom ambasadom (imigracionim odeljenjem), odn. konzulatom , gde strani radnik podnosi prijavu za radnu dozvolu. Nakon podnošenja prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazima o posedovanju stručnosti i radnog iskustva za posao kojim će se baviti u Kanadi, strani radnik će imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom na kome bi se utvrdila istinitost i postojanost njegovog zahteva kao i namera da stvarno boravi u Kanadi, za vreme važnosti radne dozvole.

Nakon intervjua i obavljenog medicinskog pregleda, kod pojedinih slučajeva (ukoliko namerava da radi u zdravstvu ili u industriji hrane i ukoliko dolazi ili je posetio oblasti koje su označene od strane Kanade kao oblasti visokog zdravstvenog rizika) kao i nakon sigurnosne provere, stranom radniku će biti izdata radna dozvola sa odgovarajućim ograničenjima (zabrana pohađanja univerziteta, koledža i škola).

IZUZECI

Izuzetci od pravila da se radna dozvola dobija pre ulaska u Kanadu, su predviđeni za: diplomate, posetioce vojnih jedinica, crkvene velikodostojnike, umetnike koji dolaze u grupi , za određene koncerte ili druge promocije, članove posade prevoznih sredstava, strane novinare koji dolaze da prate određene događaje,poslovne ljude koji dolaze radi kupovine robe, inspekcijskog pregleda robe ili obuke, prodavce koji će boraviti do 90 dana bez prava da javno prodaju robu, osobe koje dolaze da obave medicinski tretman, zaštite živote i imovinu, učesnike sportrskih takmičenja, govornike na svečanostima, sudske svedoke, itd.

Napomena: Zbog svega napred navedenog treba skrenuti pažnju zainteresovanima za dobijanje radne dozvole za Kanadu, da budu obazrivi kod obećanja nekih agencija van Kanade koji im nude posao u Kanadi. Kredibilitet agencija i mogućnost dobijanja radne dozvole preko istih treba proveriti sa kanadskom ambasadom odn. konzulatom.

VRSTA VIZA ZA KANADU


Postoji nekoliko različitih vrsta viza. Osnovna podela je na Povremene (Privremene) i Stalne.

Privremene - Povremene vize:

Posetilačke (Turističke)

Radne

Studentske

Poslovne

Stalne (Useljeničke) vize

1. Za nezavisne kandidate po osnovu stručnosti

2. Za nezavisne kandidate po osnovu biznisa

Samostalno zapošljena lica

Preduzetnici

Investitori

Specijalni program za izbegla i proterana lica

sponzorstvo Vlade

sponzorstvo grupe lica

sponzorstvo rođaka

Provincijski programi

za stručna lica

za biznismene

za radnike

Svaka od ovih viza ima svoje uslove i kriterijume, koji su postavljeni kanadskim imigracionim zakonom i regulativama. Kandidat mora ispuniti sve tražene uslove da bi se kvalifikovao.

Postupak za useljeničku i radnu vizu (u redovnim i posebnim programima) prolazi kroz 4 faze.

Od toga, 2 faze su stručne i kod njih se vrši usaglašavanje sa zakonskim kvalifikatornim uslovima. Druge dve faze su formalne (medicinski pregled i sigurnosna provera).

Svaka od faza može biti eliminaciona. Postupak traje od 4-12 meseci, zavisno od toga gde se vodi, kako se vodi i za koju vrstu vize.

Postupak za posetilačku vizu je relativno kratak. Ukoliko su prikupljena sva dokumenta, od podnošenja zahteva do izdavanja vize će proći od 2-7 dana. Kod produženja vize, situacija je nešto drugačija, jer se postupak vodi u Kanadi.

Posetilačka - Turistička viza

Posetilac je lice koje želi da uđe u Kanadu i boravi određeno vreme bez namere da postane stanovnik Kanade. Posetiocima se smatraju: turisti, poslovni ljudi, studenti, umetnici, članovi posade prevoznog sredstva. Da bi ušli u Kanadu, posetioci iz velikog broja zemalja moraju da poseduju vizu.

Posetilačku vizu izdaje Imigraciono odeljenje kanadske ambasade, odnosno konzulata zemlje u kojoj lice ima prebivalište ili legalno boravište. Posetilačke vize mogu biti izdate za jedan ulazak ili za više ulazaka (multiple).

Vreme važnosti vize je određeno na samoj vizi a dužina boravka se određuje kod ulaska u Kanadu, kada carinski ili imigracioni službenik precizira datum napuštanja Kanade. (obično je to jedan pečat sa datumom). Ukoliko nije određen datum kada se mora napustiti Kanada, to će biti saglasno zakonu, odnosno nakon isteka šest meseci od ulaska u Kanadu. Odobrenje za produženje vize može se tražiti u Kanadi od imigracionih vlasti (Canadian Immigration Centre) najmanje 30 dana pre datuma kada treba napustiti Kanadu.

Ukoliko posetilac sa urednom vizom po dolasku u Kanadu bude zadržan, odn. onemogući mu se ulaz, isti ima pravo žalbe. Lice koje nema urednu posetilačku vizu a stupi na tlo Kanade i ne dozvoli mu se ulazak, nema pravo žalbe.

Turisti

Turisti su lica koja idu u posetu Kanadi i ukoliko nisu na listi zemalja izuzetih od viza, mora da poseduju urednu vizu za ulazak.

Turisti mogu biti:

u okviru turističkih aranžmana:

u okviru privatnih poseta rođacima, prijateljima, poznanicima.

TURISTIČKI ARANŽMAN

Turističke agencije sa odgovarajućim kredibilitetom, mogu organizovati turističke posete Kanadi. Zainteresovani putnici, sa administrativnom pomoći turističkih agencija i uz neposredan lični kontakt sa kanadskom ambasadom i uz ispunjenje svih predviđenih uslova, mogu dobiti turističku vizu.

Vreme trajanja vize ograničeno je turističkim aranžmanom, što znači da lice odlazi i vraća se s grupom. Ostanak duži od vremena trajanja aranžmana je zabranjen (ukoliko prethodno nije dobijena saglasnost kod izdavanja vize).

PRIVATNA POSETA ROĐACIMA, PRIJATELjIMA I POZNANICIMA

Osoba koja želi da poseti nekog u Kanadi mora (ukoliko dolazi iz zemlje za koju je potrebna posetilačka viza za Kanadu) podneti zahtev kanadskoj ambasadi, odn. konzulatu za izdavanje vize, kako bi se ispitala opravdanost istog .

Taj zahtev treba da sadrži sledeće priloge:

Molba (IMM 5257) kompletno popunjena, posebno za svako lice starije od 18 god. Suprug-a i deca mlađa od 18 god. mogu biti na istom formularu ako putuju svi zajedno u Kanadu.

Važeći pasoš (važnost pasoša mora biti bar mesec dana duža od predviđenog povratka iz Kanade).

Po dve skorije fotografije za svaku osobu koja namerava da poseti Kanadu.

Pisma poslodavaca, odn. preduzeća, za sve zaposlene u porodici koji nameravaju da putuju za Kanadu sa tačnim nazivom posla koji obavljaju, datumom zaposlenja, platom, dužinom godišnjeg odmora, odn. plaćenog ili neplaćenog odsustva, kao i predviđenim datumom povratka na posao po isteku odmora ili odsustva. Za penzionere poslednji ček o penziji.

Za tražioce viza, privatnike, potrebna je izjava o plaćenom porezu i dokaz o registraciji privatne delatnosti. Za studente, potrebna je kopija indeksa, ili potvrda od fakulteta.

Pozivna pisma od prijatelja, rođaka, poslovnih partnera iz Kanade koji se nameravaju posetiti.

Lica mlađa od 18 god. koja ne putuju sa roditeljima ili sa zakonskim starateljima, treba da podnesu izjavu roditelja ili staratelja, overenu u opštini ili sudu da su saglasni sa njihovim putovanjem u Kanadu.

Dokaz o rezervaciji povratne karte.

Potvrdu o statusu lica koje živi u Kanadi a koje je uputilo poziv za posetu (kopija useljeničke vize ili kopija kanadskog pasoša).

Pismo od poslodavca osobe u Kanadi koje je uputilo poziv sa navedenom visinom plate i vrstom posla koji obavlja i T-4 slip/takseni izveštaj/

Kod tačke 9. i 10. predviđena dukumentacija trebala bi biti propraćena izjavom pozivaoca (STATUTARY DECLARATION FORM) overe-nom od javnog beležnika ili advokata u Kanadi.

Nakon predaje kompletne dokumentacije sa zahtevom, osoba koja traži posetilačku vizu može imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom ambasade. Cilj razgovora je da se utvrdi postojanost i ozbiljnost zahteva kandidata kao i namera da se boravi određeno vreme u Kanadi bez zloupotrebe statusa posetioca. Imigracioni službenik će na razgovoru utvrditi da li je posetilac "bona fide" (dobronameran) posetilac ili pak lice koje namerava da prekrši uslove izdavanja vize.

Posetiocima u Kanadi nije dozvoljeno da se zaposle ili studiraju bez prethodnog odobrenja kanadskog službenika za useljenje. Ukoliko se zaposle ili studiraju bez navedenog odobrenja, smatra se da su prekršili zakonske odredbe i mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovarati. Posetioci moraju da napuste Kanadu na dan ili pre datuma isteka vize. Oni koji žele da produže svoj boravak, treba da zatraže produženje najmanje na 30 dana pre nego što im istekne viza. Ako to ne urade mogu biti proterani ili deportovani iz Kanade a ujedno i krivično odgovorni .

Poslovni ljudi

Poslovni ljudi koji žele da posete Kanadu radi obavljanja određenih poslovnih aktivnosti (pregovori, sklapanje ugovora, poseta sajmovima, itd) bez aktivnog angažovanja u obavljanju poslova u Kanadi za koje je potrebna radna dozvola, treba neposredno pre ulaska u Kanadu da obezbede vizu.

Stranim poslovnim ljudima uobičajeno se dozvoljava boravak koji ne prelazi 90 dana sa zabranom direktne javne prodaje. Poslovni ljudi su dužni da se pridržavaju svih uslova propisanih zakonom, jednako kao i ostali posetioci.

Pored uslova i dokumentacije već navedene za posetilačku vizu, poslovni ljudi, kod podnošenja zahteva za izdavanje poslovne posetilačke vize, treba da prilože i sledeće:

Dokaz o postojanju firme u Jugoslaviji, odn. u nekoj drugoj zemlji (izvod iz registra Trgovinskog-Privrednog suda, odn. odgovarajućih ministarstva).

Pismo od poslodavaca - odluke odgovarajućih slu-žbi o upućivanju određenog lica na službeni put u Kanadu.

Plan puta (Itenerary).

Svrha putovanja i vreme trajanja posete.

Naziv firme koja će se posetiti i njen poziv.

Ukoliko osoba sa poslovnom posetilačkom vizom ostane duže u Kanadi od predviđenog, odn. dozvoljenog vremena a blagovremeno ne produži vizu, kao i ako se bez prethodnog odobrenja upusti u neodgovarajuće poslovne aktivnosti, može biti proterana, odn. deportovana i krivično odgovorna.

Studenti

Pravilo je da svi studenti koji žele da steknu akademski, profesionalni, odn. stručni nivo obrazovanja u Kanadi, pre dolaska obezbeđuju studentsku vizu. Studentska viza se dobija van Kanade, u kanadskim ambasadama, odn. konzulatima.

Studentska viza nije potrebna:

Za lica koja žele da steknu akademsko obrazovanje na univerzitetu ili koledžu u Kanadi, a članovi su porodice diplomata, konzularnih službenika akreditovanih u Kanadi ili nevladinih organizacija čiji je član Kanada.

Za lica koja planiraju da pohađaju kurseve engleskog i francuskog jezika čije je trajanje kraće od šest meseci.

Univerziteti, koledži, škole, gde student želi da se upiše mora da budu priznati od vlade Kanade. Provera priznatosti, odn. nepriznatosti odgovarajuće škole može se izvršiti kod:

Employment and Immigration Comission

Immigration Division

Ottawa, Ontario,

K1A 0J9

RADNA DOZVOLA

Osobe koje žele da privremeno borave u Kanadi i rade, pre dolaska i početka rada dužni su da obezbede radnu dozvolu.

POSTUPAK

S obzirom da je kanadska privreda vrlo dinamična, potrebe za radnom snagom se stalno povećavaju. Kod pojedinih zanimanja postoji stalni deficit radne snage. Zbog toga je država kroz svoje propise maksimalno pojednostavila proceduru dobijanja radne dozvole. Međutim, to ne znači da se radna viza može lako dobiti.

Postupak za dobijanje radne dozvole počinje inicijativom poslodavca iz Kanade koji obezbeđuje formalnu ponudu za posao, overenu od strane kanadskog Biroa rada. Na osnovu prijave koju je podneo poslodavac, Biro rada ispituje prvo osnovanost zahteva poslodavca i mogućnost zapošljavanja domaćih radnika (kanadskih državljana i stalnih stanovnika) za traženi posao. Ta provera, odn. istraživanje tržista radne snage u Kanadi, traje nekoliko nedelja. U slučaju, da poslodavac ispunjava uslove za zapošljavanje stranog radnika, dobiće potvrdu/confirmation/ od Biro rada u Kanadi. Sa tom potvrdom i sa ostalim ličnim dokumentima i dokumentima koji dokazuju radno iskustvo u struci i školsku spremu, strani radnik će konkurisati za radnu vizu pred imigracionim vlastima Kanade.

Suština ove procedure je da se na prvom mestu omogući zaposlenje licima koja su sa određenim statusom u Kanadi, kako bi se zaštitilo domaće tržište radne snage a tek naknadno da se prihvate strani radnici.

Kada se završi deo postupka u Kanadi, i kada se odobri ponuda za posao stranom radniku, postupak se nastavlja van Kanade, pred kanadskom ambasadom (imigracionim odeljenjem), odn. konzulatom , gde strani radnik podnosi prijavu za radnu dozvolu. Nakon podnošenja prijave sa pratećom dokumentacijom i dokazima o posedovanju stručnosti i radnog iskustva za posao kojim će se baviti u Kanadi, strani radnik će imati razgovor (Intervienj) sa imigracionim službenikom na kome bi se utvrdila istinitost i postojanost njegovog zahteva kao i namera da stvarno boravi u Kanadi, za vreme važnosti radne dozvole.

Nakon intervjua i obavljenog medicinskog pregleda, kod pojedinih slučajeva (ukoliko namerava da radi u zdravstvu ili u industriji hrane i ukoliko dolazi ili je posetio oblasti koje su označene od strane Kanade kao oblasti visokog zdravstvenog rizika) kao i nakon sigurnosne provere, stranom radniku će biti izdata radna dozvola sa odgovarajućim ograničenjima (zabrana pohađanja univerziteta, koledža i škola).

IZUZECI

Izuzetci od pravila da se radna dozvola dobija pre ulaska u Kanadu, su predviđeni za: diplomate, posetioce vojnih jedinica, crkvene velikodostojnike, umetnike koji dolaze u grupi , za određene koncerte ili druge promocije, članove posade prevoznih sredstava, strane novinare koji dolaze da prate određene događaje,poslovne ljude koji dolaze radi kupovine robe, inspekcijskog pregleda robe ili obuke, prodavce koji će boraviti do 90 dana bez prava da javno prodaju robu, osobe koje dolaze da obave medicinski tretman, zaštite živote i imovinu, učesnike sportrskih takmičenja, govornike na svečanostima, sudske svedoke, itd.

Napomena: Zbog svega napred navedenog treba skrenuti pažnju zainteresovanima za dobijanje radne dozvole za Kanadu, da budu obazrivi kod obećanja nekih agencija van Kanade koji im nude posao u Kanadi. Kredibilitet agencija i mogućnost dobijanja radne dozvole preko istih treba proveriti sa kanadskom ambasadom odn. konzulatom.VIZE U OKVIRU SPECIJALNOG PROGRAMA I SPONZORSTVA

Kanada je zemlja koja se u primeni i poštovanju Ženevske konvencije Ujedinjenih nacija o izbeglicam (1951) visoko kotira u međunarodnoj zajednici. Humanitarna orijentacija Kanade ne ogleda se samo u administriranju principa već u njihov konkretnoj primeni.

Kao brojno relativno mala zemlja, Kanada je stalno prihvatala ugrožena lica iz zemalja sa nestabilnom političkom situacijom, gde su narodi trpeli različitu vrstu torture. Veliki broj izbeglica Kanada je prihvatila iz Mađarske, Čehoslovačke, Ugande, Poljske, Šri Lanke, jugoistočne Azije, Afrike, El Salvadora, Gvatemale, bivše Jugoslavije i drugih zemalje.

Kao potpisnik Konvencije Ujedinjenih nacija o izbeglicama, Kanada je, zajedno sa velikim brojem drugih zemalja potpisnica, preuzela svoje obaveze i dosledno ih izvršava.

Saglasno uslovima Konvencije, Kanada je definiciju izbeglica ugradila i u svoj Imigracioni akt.

Definicija izbeglice

Pod izbeglicama se podrazumevaju lica koja su ugrožena u svojoj zemlji zbog rase, religije, nacionalnosti, članstva u određenoj socijalnoj grupi ili pak zbog političkog mišljenja a koje se nalaze van svoje zemlje i ne žele da se vrate u nju zbog opravdanog straha od kazne (mučenje, patnja) koja bi ih stigla. To su takođe lica bez nacionalnosti, a koja su van zemlje uobičajenog boravka i koja ne žele zbog opravdanog straha da se u nju vrate.

Dana 30. jula 1992. god. Kanada je donela Specijalni program za lica iz bivše Jugoslavije, želeci da pruži pomoć svima koji su ugroženi ratom.

Specijalni program je prvobitno bio koncipiran dvema komponentama:

prva, za lica iz bivše Jugoslavije koja su već u Kanadi i

druga, koja se odnosila na lica sa teritorije bivše Jugoslavije koja su van Kanade.

Postupak za lica u Kanadi

Donošenjem Specijalnog programa, sva lica sa teritorije bivše Jugoslavije, koja su se zatekla na teritoriji Kanade po nekom od osnova posetilačke vize, mogla su po skraćenoj proceduri , tzv."APPLICATION FOR LANDING" da traže priznavanje statusa u Kanadi u okviru kategorije sponzorstva rođaka iz porodičnog ili rođačkog razreda koji su useljenici, odn. državljani Kanade.

U trenutku donošenja programa, oko 15.000 Jugoslovena se nalazilo na teritoriji Kanade u tom statusu. Veliki broj njih, gde su sponzori ispunjavali uslove za sponzorstvo, je ostvarilo status po skraćenom postupku. Program je prvobitno važio do 28.februara 1993. godine da bi nakon toga bio produžavan nekoliko puta. Sada taj program više ne važi.

Postupak za lica van Kanade

Izbegla, odnosno proterana lica, ukoliko njihov zahtev bude opravdan i odobren, saglasno već navedenim propisima, prihvatiće se na jedan od sledećih načina:

asistencijom vlade,

sponzorstvom rođaka,

sponzorstvom grupe lica, organizacije, udruženja, asocijacija.

VIZE U OKVIRU SPONZORSTVA

Sponzorstvo je jedna vrsta ugovornog odnosa sponzora i vlade provincije Kanade u kojoj je sponzor nastanjen kojim se sponzor obavezuje da, za određeni vremenski period, pomaže sponzorovanom licu u Kanadi, kako bi se ovaj uspešno prilagodio kanadskom načinu života.

Opšti uslovi pod kojim se neko može kvalifikovati za sponzora su da je kanadski državljanin ili useljenik i da je star najmanje 18 godina

Članovi porodičnog razreda

Saglasno Imigracionim regulativama, članovi porodičnog razreda su:

Suprug-a sponzora

Vanbračni drug

Partner

Deca sponzora

Ispod 22 godina starosti

Redovni studenti:

- koji studiraju na višoj školi, fakultetu i drugim priznatim obrazovanim institucijama;

- koji imaju status redovnog studenta u vreme kada se vrši prijava za vizu i

- koji su izdržavani od strane svojih roditelja dok studiraju.

Deca nesposobna da se samostalno izdržavaju bez obzira na godine, koju izdržavaju roditelji;

Roditelji (otac, majka sponzora),

Babe i dede sponzora,

Braće, sestre, sestrići, sestričine, unuci, praunuci koji su napušteni odnosno neudati i mlađi od 18 godina,

Deca koju sponzor namerava da usvoji,

Bilo koji rođak sponzora, ukoliko isti nema drugog bližeg rođaka, iz prethodno navedenih kategorija.

Obaveza sponzora

Sponzor se obavezuje da će sponzorovano lice obezbediti sa svim potrepštinama za otpočinjanje novog života u Kanadi i da ta lica neće pasti na teret države za period sponzorstva. Period sponzorstva za porodični razdred može ići od 3 do 10 godina .

Ko-sponzorstvo

Ko-spoozor je supružnik ili vanbračni drug, koji sa sponzorom živi u zajednici najmanje godinu dana. Ko-sponzor mora ispunjavati iste uslove kao i sponzor

Napomena: (ČLANOVI PORODIČNOG RAZREDA)

Kod sponzorisanja za useljenje supružnika, vanbračnog druga ili partnera, utvrđuje se postojanje braka i da li je isti legitiman, "bona fide" brak odnosno da li je vanbračna ili partnerska veza "bona fide" veza. Ukoliko se utvrdi da nije, sponzor neće moći obaviti sponzorstvo i njegov zahtev će biti odbijen.


Procedura Sponzorstva

Zavisno od toga ko se sponzoruje, postupak sponzorstva počinje na sledeći način:

1. Ako se sponzoruje supružnik, vanbračni drug, partner ili deca, postupak otpočinje tako što se popunjavaju dve prijave. Jednu prijavu popunjava sponzor a drugu sponzorovani. Obe prijave se, zajedno sa pratećom dokumentacijom, šalju Centru za Obradu podataka:

Case Processing Centre-Mississauga

P.O.Box 3000, station A

Mississauga , ON L5A 4N6

Kada Centar za obradu podataka obradi obe prijave, ukoliko je rezultat pozitivan proslediće se informacije i sponzoru i sponzorovanom o daljem toku postupka. Ukoliko je rezultat negativan, proslediće se informacija sponzoru. Sponzor u tom slučaju stiče pravo da uloži žalbu.

2. Ako se sponzoruju roditelji, babe i dede, usvojena deca i drugi rođaci, braća, sestre, sestrići, sestričine i unuci, svi koji su mlađi od 18 godina, napušteni i neoženjeni i neudate, kao i bilo koji drugi srodnik, bilo kog stepena srodstva, ako između njega i sponzora nema bližih srodnika, postupak počinje prijavom sponzora. Ova prijava, zajedno sa pratećom dokumentacijom se šalje Centru za obradu podataka:

Case Processing Centre-Mississauga

P.O.Box 6100,station A

Mississauga ON L5A 4H4

Kada Centar za obradu podataka obradi prijavu sponzora, ukoliko je rezultat pozitivan, proslediće se uputstvo za dalji tok postupka, zajedno sa formularima za sponzorovanog. To uputstvo i formulare, sponzor sam prosleđuje sponzorovanim osobama radi njihove obrade. Nakon toga, sponzorovani se obraćaju nadležnom Imigracionom odeljenju kanadskog konzulata. Za lica koja žive na teritorijama bivših jugoslovenskih republika, nadležno je Imigraciono odeljenje kanadske ambasade u Beču

Canadian Embassy,

Immigration Section, Laurenzerberg 2,

1010 Vienna, Austria.

Posledica neispunjenja obaveza sponzora

Ako se sponzor ne pridržava obaveza preuzetih po osnovu sponzorstva prema rođaku i krši ugovornu obavezu preuzetu prema Kanadi, može da snosi sledeće posledice:

- Isplatiće Kanadi, odn. Dotičnoj provinciji, onu sumu novca koju je njegov sponzor rođak, za period trajanja sponzorstva primio kao socijalnu pomoć (njelfare and government assistance) .

- Zabraniće mu se dalje obavljanje sponzorstva.

Napomena : Sve informacije i podaci koje daju sponzor u Kanadi i rođaci van Kanade, moraju da budu istinite i tačne. Ako se utvrdi da je neka informacija ili podatak lažan , postupak se odmah prekida a lice koje je, s umišljajem, dalo lažnu informaciju ili podatak, krivično je odgovorno.


USELjENIČKA VIZA ZA NEZAVISNE KANDIDATENezavisnim kandidatom, u smislu kanadskih imigracionih propisa se smatra lice koje samostalno konkuriše za useljeničku vizu po osnovu struke, odn. sposobnosti ili po osnovu poslovnih aktivnosti (potvrđenih i planiranih), tako da ne pripada kategoriji sponzorisanih lica.
Nezavisni kandidati se mogu svrstati u nekoliko kategorija:
Stručna lica,
samostalno zaposlene osobe,
preduzetnici,
investitori,

Selekcija nezavisnih kandidata vrši se po kriterijumima Imigracionih regulativa. Zastupljen je bodovni sistem, tako da svaki od faktora za kvalifikaciju, vrednosno održava sposobnost i spremnost kandidata da se uklopi u kanadski sistem.


Nezavisni kandidati po osnovu struke, sposobnosti

Kandidati koji podnose prijavu za useljeničke vize u okviru ove kategorije, prolaze analizu kroz sledeće kriterijume:
godine života,
obrazovanje,
struka,

radno iskustvo,
aranžirano, odn. Označeno zanimanje,
znanje jezika,
prilagodljivost,


Zahtev za useljenje u Kanadu za takozvana "stručna lica" (skilled njorkers) mogu da podnesu lica koja su u braku (uključujući vanbračni i partnerski odnos) i lica koja su van braka (neoženjeni, neudate, razvedeni, lica koja žive odvojeno, udovci
-ice) pod jednakim uslovima. Diskriminacija u pogledu statusa kandidata je zabranjena u Kanadi.

Kada je u pitanju zahtev porodice, za nosioca zahteva se u formalo-pravnom smislu uzima jedan od članova porodice (suprug ili supruga). Ostali članovi porodičnog domaćinstva (suprug-a i deca ispod 22 godina starosti, kao i deca iznad 22 godina starosti koja su na redovnom školovanju, odn. nesposobna su za privređivanje) pratioci su zahteva.

Kod podnošenja zahteva određuje se za nosioca zahteva onaj kandidat koji ispunjava kriterijume Imigracionih regulativa. Minimalan broj potreban za kvalifikaciju nosioca zahteva, a samim tim i za ostale članove njegove porodice, su 67 poena.Osvajanje predviđenog minimuma poena, ne znači automatski da viza mora biti izdata. Do izdavanja vize kandidat treba da pokaže i dokaže svoju spremnost, stručnost i pripremljenost za odlazak u Kanadu. Posle toga sledi medicinski pregled i sigurnosna provera.Poslovne useljeničke vize


Ova vrsta useljeničkih viza namenjena je licima koja nameravaju da se bave određenim poslovnim aktivnostima u Kanadi i koja poseduju odgovarajuća finansijska sredstva. Zakonodavac je, u cilju preciznijeg određivanja profila poslovnog lica, postavio kriterijume razgraničenja uslova za kvalifikaciju i istim definisao sledeće kategorije:
samostalno zaposlene osobe,
preduzetnici,
investitoriSamostalno zaposlene osobe - self employed persons


Samostalno zaposlena osoba, je osoba spremna i željna da otpočne sa poslovnim aktivnostima u Kanadi kojima će bitno doprineti ekonomiji, odn. kulturnom i umetničkom životu Kanade i koja će tim angažovanjem obezbediti zaposlenje sebi i članovima svoje porodice.

Lica iz ove kategorije su uspešne samozaposlene osobe u svojoj zemlji. Najčešće su to: poljoprivrednici, umetnici, pisci, muzičari, sportisti .

Kandidati za ovu vrstu viza, prolaze kroz analizu kvalifikatornih uslova kao i nezavisni kandidati po osnovu stručnosti ali bez faktora aranžiranog zaposlenja i dobijaju bonus poene na ime otpočinjanja poslovnih aktivnosti u Kanadi.

Prihvat kandidata zavisi, pre svega, od interesa određene provincije ili cele Kanade za projektovanim angažmanom kao i od spremnosti kandidata da ispuni propisane uslove. Minimalni iznos kapitala za ovu kategoriju poslovne useljeničke vize nije zakonom određen. Procena se vrši za svaki slučaj posebno a na osnovu sledećih kriterijuma:
vrsta delatnosti,
oblast u koju se želi nastaniti kandidat,
troškovi poslovanja.

Prateći deo zahteva kandidata je poslovni plan koji sadrži precizne informacije: o finansijskim sredstvima koja se nameravaju upotrebiti za buduće poslovne aktivnosti; informacije o već preduzetim akcijama na istraživanju kanadskog tržišta, odn. kanadskog načina života; informacije o planiranim aktivnostima za kvartalni, polugodišnji i godišnji nivo; informacije o licima od kojih se preuzima posao; informacije o proizvodima, odn. uslugama, odn. aktivnostima, vezanim za nameravanu delatnost.

Postupak za dobijanje ove vrste viza drugačiji je u odnosu na postupak dobijanja useljeničke vize za nezavisne kandidate po osnovu stručnosti .Preduzetnici - Enterpreneurs


Saglasno Imigracionim regulativama, preduzetnik je poslovno lice koje želi da otpočne sa poslovnim aktivnostima u Kanadi kojima će bitno doprineti kanadskoj ekonomiji. To lice ima sposobnost aktivnog učestvovanja u upravljanju i koordiniranju budućih poslovno-komercijalnih poduhvata. Partnerski odnos nije isključen.

Kandidatu neće biti izdata viza ako nameravana delatnost ne pruža garancije uspešnosti i ako nije od interesa za određenu provinciju, odn. teritoriju Kanade.

Svaka od provincija, odn. teritorija Kanade ima svoj vodič za preduzetnike kojim se favorizuju pojedine vrste razvojnih delatnosti. Navešćemo samo neke od njih:

1. Alberta - želi da privuče preduzetnike koji bi otpočeli s poslovnim aktivnostima u oblastima visoke tehnologije (medicinska istraživanja, obrada hrane, elektronika, komunikacije, softveri) proizvodnje i energije.

2. British Columbia -
zainteresovana za prihvat preduzetnika koji bi otpočeli s poslovnim aktivnostima u oblastima proizvodnje, visoke tehnologije (medicinska istraživanja, obrada hrane, komunikacije, softver), trgovine i turizma.

3. Manitoba -
proizvodnja, turizam, trgovina sa naglaskom regionalnih benificija za ruralna područja Manitobe.

4. New Brunsnjick -
proizvodnja (čelik), zanatstvo (izrada keramičkih proizvoda) i turizam.

5. New Foundland -
proizvodnja (gas, ulje), ribarstvo. brodogradnja, turizam, posebno u pojedinim regionima i oblastima, istraživanje i razvoj.

6. Nova Scotia -
proizvodnja, visoka tehnologija, brodogradnja, ribarstvo.

7. Ontario -
proizvodnja (auto-delovi, zlato, kancelarijski materijal, mašine, kompjuterski delovi, plastični proizvodi, električni i elektronski proizvodi, hemiska industrija, proizvodnja hrane) istraživanje i razvoj.

8. Prince Edvard Island -
proizvodnja hrane, proizvodnja poljoprivrednih mašina i uređaja, ribarstvo, šumarstvo, zanatstvo, visoka tehnologija, farmaceutska industrija, itd.

9. Saskatćenjan -
turizam, nova tehnologija, trgovina, uslužne delatnosti u ruralnim područjima.

10. Quebec -
proizvodnja auto-delova i delova za avione, visoka tehnologija (softver, elektronika), proizvodnja hrane, turizam. Treba naglasiti da Kvebek ima posebnu imigracionu politiku i posebnu Regulativu Da bi se kvalifikaovao u ovoj kategoriji, kandidat treba da ispuni sledeće uslove:

-
Da je u proteklih 5 godina najmanje 2 godine upravljao ili imao učešća u kontroli većeg dela poslovnih aktivnosti
-
Da je legalno stekao kapital od najmanje 300.000 $
-
Da namerava da kontroliše poslovne aktivnosti u Kanadi sa procentom sopstvenog učešća u upravljanju od najmanje 33% i da otvori najmanje jedno radno mesto sa punim radnim vremenom u prve 3 godine po dolasku u Kanadu.
Prihvat preduzetnika zavisiće od njegove lične i poslovne biografije, stručnosti, poslovnog duha i potreba provincije, odn. teritorije Kanade.
Ovi kandidati prolaze bodovnu selekciju kao i nezavisni kandidati po osnovu stručnosti. Od mogućih 100 poena kod ove kategorije, kandidat mora da osvoji minimum 35. Faktori struke i aranžiranog zaposlenja, ne uzimaju se u obzir .


Investitori - Investors

Imigraciona regulativa definiše investitora kao lice koje uspešno rukovodi određenim poslovima, odn. Kontroliše poslovne aktivnosti i koje bi investiralo propisanu sumu novca u odobrene finansijske poduhvate u Kanadi. Takvo lice mora da poseduje minimalnu neto vrednost kapitala od najmanja 800.000 CAD$.

Lica u okviru ove vrste poslovnih useljeničkih viza ne moraju aktivno da se bave poslovnom delatnošću niti pak mora da budu nastanjeni u provinciji, odn. oblasti gde su uložili kapital. Ta lica, kroz kontrolu finanskijskih instrumenata i usmerenja istih, ostvaruju dohodak po ulogu. Projekat u koji žele da investiraju mora biti odobren od federalnih i provincijskih vlasti.

Lista poslovnih projekata i privatnih sindikata gde se može investirati, pribavlja se po zahtevu kandidata od federanih i provincijskih nadleštava Kanade i od specijalizovanih agencija i instituta.

Kandidatu će biti izdata viza kada neopozivo plasira svoju investiciju za traženi period vremena i pošto pribavi potvrdu o prihvatanju investicije od strane nosioca projekta iz Kanade/Receiver General for Canada/.

Pored već navedenih uslova, kandidat mora da prođe i bodovnu skalu, s tim da je dovoljno ako osvoji 35 poena od 100 mogućih. Faktori tražene struke i aranžiranog zaposlenja, odn. Označene struke, se izuzimaju. Minimalne investicije kandidata iz ove kategorije kreću se u rasponu od 400.000 CAD$ + a zavisno od provincije, odn. oblasti Kanade.

Najkraći rok za koji traje investicija (minimum holding period) je 5 godina od dana uloga. Viza koju dobijaju lica iz ove kategorije je, za razliku od preduzetnika, bez kondicionala.

Počev od prvog januara 1986. godine, kada je Federalna vlada prvi put uvela kategoriju investitora, pa do danas, uslovi za prihvat kandidata su se često menjali. Na te promene najveći uticaj su imale provincijske vlade sa svojim zahtevima a i sami poslovni projekti čije je odobravanje uslovljavao i proces globalizacije svetskih poslovnih aktivnosti, reflektovanih kroz rezime i uslove kanadskog ekonomskog podneblja.


DOBIJANjE ISELjENIČKE VIZE UNUTAR KANADE

Kao što je već napomenuto, useljenička viza se može dobiti samo van Kanade u redovnom postupku, pred imigracionim odeljenjem kanadske ambasade odn. konzulata.

IZUZETAK od ovog pravila, kada se useljenička viza može dobiti u toku postupka pred imigracionim vlastima u Kanadi, primenjuje se samo na nekoliko slučajeva.

To su:

lica iz porodičnog razreda po osnovu humanitarnog osnova;

lica koja ne pripadaju porodičnom razredu, takođe po osnovu humanitarnog osnova;

lica u specijanom programu - "Živeti i raditi u programu za pružanje pomoći" (LIVE IN CAREGIVER PROGRAMME) i

lica kojima je priznat izbeglički status u Kanadi.

LICA IZ PORODIČNOG RAZREDA PO OSNOVU HUMANITARNOG OSNOVA

Supružnik u Kanadi

Izuzetak od pravila da se useljenička viza dobija van Kanade, najčešće se primenjuje kod supružnika od kojijh je jedan u Kanadi kao useljenik, odn. državljanin, a drugi bez statusa useljenika.

Humanitarni princip kod analize zahteva za sponzorstvo supružnika, omogućuje ovim licima da budu zajedno u Kanadi dok traje postupak.

Ukoliko je brak "bona fide" brak (što znači zaključen s namerom da se živi u bračnoj zajednici a ne da je zaključen samo u cilju dobijanja useljeničke vize za supružnika koji je nema) i ukoliko sponzor i sponzorovani ispunjavaju kvalifikatorne uslove, supružniku će se izdati useljenička viza u Kanadi.

Ostali članovi porodičnog razreda (deca, roditelji, usvojenici)

Ostala lica iz porodičnog razreda, takođe mogu biti izuzeta od pravila da traže useljeničku vizu samo van Kanade ukoliko humanitarni osnov preovlada. To znači, da ukoliko bi bilo teško za najbližu rodbinu kanadskog useljenika, odn. državljana da napusti Kanadu i vodi postupak za dobijanje useljeničke vize van Kanade, ovim izuzetkom im se omogućava da taj postupak vode unutar Kanade

Primera radi, ukoliko je najbliža rodbina kanadskog useljenika, odn. državljana upućena na istog, materijalno i duhovno, a on ispunjava uslove za sponzorstvo, može se dozvoliti procedura unutar Kanade. Ministar za imigraciju odobrava izuzetak od pravila.

Mišljenje teoretičara prava je da kategoriji najbliže rodbine treba priznati gotovo identičan status kao i supružnicima, pre svega zato što bi se time ispunilo jedno od načela imigracione politike (povezivanje familije). Pozicija sponzora bi bila ojačana većom motivacijom za rad, jer ne bi osećao usamljenost i otuđenost. Pored toga, materijalna sredstava kojim se obezbeđuju sponzorovani bila bi racionalno potrošena unutar Kanade a ne u nekoj drugoj zemlji.

U velikom broju slučajeva je i nehumano tražiti od najbliže rodbine sponzora da napuste Kanadu i vode postupak van Kanade, jer često ti rođaci nisu u takvoj fizičkoj i psihičkoj kondiciji da mogu izdržati putovanja i dugotrajnu proceduru. Često se kao problem može javiti i situacija u zemlji porekla najbliže rodbine, kada bi povratkom bila ugrožena njihova bezbednost.

Još jedna od beneficija "IN LAND " sponzorstva je i pomoć koju sponzori mogu dobiti od najbliže rodbine ako je ona u Kanadi.

LICA KOJA NE PRIPADAJU PORODIČNOM RAZREDU

U pojedinim veoma retkim situacijama, dozvoliće se licima koja su duže vremena u Kanadi (5 pa i 10 godina) i koja su u praksi već postala njeni stanovnici (iako ne po zakonskom osnovu) ili koja imaju rođake u Kanadi, da mogu bez napuštanja Kanade da vode postupak za dobijanje useljeničke vize.

Ova lica moraju da dokažu da su "de facto" ispunila uslove za useljeničku vizu tokom svog dugog boravka u Kanadi i da bi za njih nastali problemi ukoliko bi bili vraćeni u zemlju svog porekla, zbog eventualnih tortura koje bi ih stigle. Ova lica jednovremeno treba da dokažu da su njihovi lični i poslovni kontakti ostvareni u Kanadi, čvrsta garancija za njihovu uspešnu adaptaciju.

Broj zahteva koji se prihvata u okviru ove kategorije je veoma mali a sam prihvat se zasniva na jakim humanitarnim razlozima.

ŽIVETI I RADITI U PROGRAMU ZA PRUŽANjE POMOĆI (LIVE IN CAREGIVER PROGRAMME)

Kanada ima jedan interesantan program čije je naziv "Živeti i raditi u programu za pružanje pomoći (Live in Caregiver Programme). Taj program se odnosi na angažovanje ljudi na poslovima čuvanja i brige o deci, staranja o starim i iznemoglim osobama i sl. Tim programom se omogućava licima da dobiju useljeničku vizu bez napuštanja Kanade, ukoliko ispune sve predviđene uslove.

Lica u ovom programu počinju sa radom u Kanadi po osnovu radne dozvole (EMPLOYMENT AUTHORIZATION) koja se izdaje pod drugačijim uslovima u odnosu na klasičnu radnu dozvolu. Sličnost sa klasičnom radnom vizom je u ponudi za posao koja takođe, mora biti formalna.

Specifičnost uslova kod ovog programa je u sledećem:

Kandidat mora imati:

a) završenu srednju školu koja je ekvivalentna kanadskoj srednjoj školi;

b) šest meseci pune obuke sa nastavom kao deo kursa za poslove čuvanja, negu starijih i vaspitavanje
dece (gerijatrije, pedijatrije, prve pomoći i sl.);

c) jednogodišnje radno iskustvo s punim radnim vremenom, uključujući period od 6 meseci neprekidnog
zaposlenja kod jednog poslodavca u navedenim zanimanjima, ili radno iskustvo s prekidima u periodu od
3 godine, posmatrano unazad od dana podnošenja zahteva za radnu dozvolu;

d) sposobnost da govori, čita i razume engleski ili francuski jezik na nivou koji je dovoljan za razumevanje
instrukcija - upustava o lekovima, za pozivanje i kontakt sa hitnom medicinskom pomoći i tome sl..

Poslodavac mora da obezbedi:

a) Prihvatljive radne uslove sa obezbeđenom zaštitom na radu, poštovanje radnih standarda, osiguranje...

b) Prihvatljivu platu, gde cena radnog sata ne sme biti ispod zakonskog minimuma .

Posle dve godine rada u programu, lice može tražiti useljeničku vizu iz Kanade.

Faktori od kojih će zavisiti izdavanje vize su:

· Da li je klijent prekršio radne uslove za period od 2 godine?

· Da li je radio na svom dodatnom obrazovanju i usavršavanju?

· Da li se već uklopio u kanadski način života i stekao prijatelje, poznanike?

· Da li ima dovoljno pozitivnih ličnih kvaliteta (kao što su: fleksibilnost, motivacija, inicijativa, samopouzdanje)?

· Da li svojim radom i primanjima može obezbediti egzistenciju sebi i eventualno članovima svoje porodice, itd?

Poslodavac i lice koje radi u okviru ovog programa zaključuju ugovor o radu kojim su poštovani svi uslovi iz kanadskih propisa o radu i obezbeđena puna pravna zaštita ugovornog odnosa. Lice iz ovog programa, ukoliko dođe do raskida ugovora o radu i pre isteka roka od 2 godine a koji nije uzrokovan njegovom krivicom, može tražiti drugog poslodavca, ne remeteći uslove za kasniju kvalifikaciju za useljeničku vizu.

Nakon analize svih ovih faktora, imigracioni službenik će odlučiti o zahtevu kandidata i ako ima dovoljno elemenata koji pokazuju sposobnost i spremnost lica da se uklopi u kanadski način života, istom će se, za period dok zahtev za useljeničku vizu bude razmatran, dozvoliti produženje radne dozvole u okviru programa.

LICA KOJIMA JE PRIZNAT IZBEGLIČKI STATUS U KANADI

Poslednji izuzetak od pravila da se useljeničke vize dobijaju samo van Kanade je ova kategorija lica. Nakon završetka postupka za priznavanje izbegličkog satusa koji je vođen u Kanadi, pred Bordom za Izbeglice (REFUGEE BOARD), lice, kojem je nakon završetka kompletne procedure priznat izbeglički status, može tražiti useljeničku vizu pred imigracionim vlastima bez napuštanja Kanade. Ukoliko zadovolji kriterijume sigurnosne provere i medicinskog pregleda, podnetom zahtevu za useljeničku vizu udovoljiće se pozitivnim odgovorom od strane imigracionih vlasti Kanade.

Napomena: Sve kategorije lica koje su izuzeta od pravila da se useljenička viza dobija samo van Kanade, moraju u toku postupka za priznavanje statusa useljenika u samoj Kanadi da prođu i faze medicinskog pregleda i sigurnosne provere. Uspešan prolaz ovih faza eliminiše i poslednje moguće restrikcije kod izdavanja vize unutar Kanade.GUBITAK STATUSA USELjENIKAKod gubitka statusa useljenika (Loss of status), treba praviti razliku između razloga koji uzrokuju taj gubitak pre dolaska useljenika u Kanadu i onih, posle dolaska u Kanadu.


I.a. Razlozi za gubitak statusa useljenika koji su postojali pre njegovog dolaska u KanaduUkoliko u toku postupka za dobijanje useljeničke vize kandidat, budući useljenik, ne obavesti imigracione službenike o određenim okolnostima a iste budu utvrđene kasnije, useljenik će biti deportovan. Te okolnosti su sledeće:


1. Kandidat je bio osuđivan za teže krivično delo ili prestup korespondentno kanadskom zakonodavstvu i kažnjivo maksimalnom kaznom zatvora preko 10 godina.

2. Kandidat je lice za koje se sumnja da će počiniti jedan ili više ozbiljih zločina i da će se angažovati u organizovanom kriminalu.

3. Kandidat je lice za koje se sumnja da će biti angažovano u špijunaži.

4. Kandidat je lice za koje se sumnja da će biti angažovano u terorističkim aktivnostima.

5. Kandidat je bio osuđivan za lakše krivično delo ili prestup, korespondentno kanadskom zakonodsavstvu i kažnjivo kaznom zatvora kraćom od 10 godina.

II.b. Razlozi za gubitak statusa useljenika koji su nastali po njegovom dolasku u Kanadu

Useljenik će biti deportovan iz Kanade i izgubiti status ako se utvrdi da je:

1. Prekršio uslove za useljenje (nije otišao u određenu destinaciju, preduzetnik nije postavio poslovnu delatnost na način kako se obavezao).

2. Angažovan u subrerzivnim aktivnostima.

3. Osuđen u Kanadi, prema odredbama bilo kog federalnog zakona, na kaznu dužu od 6 meseci ili kada mu je ublažena kazna i samo novčano kažnjen a za isto delo se može izreći kazna zatvora od 5 ili više godina.

4.
Dobio useljeničku vizu po osnovu lažnih i falsifikovanih dokumenta.

5. Dobio useljeničku vizu po osnovu lažnih informacija o materijalnim činjenicama.

6. Svesno izbegavo da radom obezbedi egzistenciju sebi i svojoj porodici u Kanadi (ovde su isključeni slučajevi kada kandidat, iako pokazuje nameru i želju, ne može naći posao).

7. Bio angažovan ili počinio ratne zločine i zločine protiv čovečnosti i

8. Napustio Kanadu sa namerom da ona ne bude više njegovo mesto prebivališta .


GUBITAK STATUSA POSETIOCA


Lica sa posetilačkom vizom, kako je to navedeno u oblasti "Posetilačke vize", su posetioci, turisti, poslovna lica, članovi posade, studenti i lica sa radnom dozvolom. Ova lica mogu, po dolasku u Kanadu, izgubiti status i biti deportovani iz sledećih razloga:

1. Ako su prekršili uslove dolaska: ostali su duže od dozvoljenog vremena, radili ilegalno (posetioci) ili menjali poslove bez dozvole (radna viza), pohađali školu ilegalno (posetioci) ili menjali školu bez dozvole (sutdentska viza), nisu dostavljali zahtevana obaveštenja.

2. Ako su dobili obaveštenje da napuste Kanadu a to nisu učinili.

3. Ako su dobili naredbu o deportaciji.

4. Ako su oboleli od bolesti koje mogu ugroziti stanovnike Kanade ili bi njihovo lečenje zahtevalo veliko angažovanje i pričinilo znatne troškove kanadskom zdravstvenom sistemu.

5. Ako ne može ili ne želi da sebe izdržava radom tako da postaje teret Kanadi (kod radnih viza).

6. Ako je osuđen na kaznu koja odgovara kazni za bilo koje teže federalno krivično delo ili prestup u Kanadi za koje je propisana kazna zatvora sa maksimumom od 10 i više godina.

7. Ako se smatra da će počiniti jedno ili više krivičnih dela ili prestupa ili da će se angažovati u organizovanom kriminalu.

8. Ako bude angažovan ili se već angažovao u špijunaži i subverzivnim delatnostima prema Kanadi.

9. Ako je bio angažovan, ili se veruje da će se angažovati u terorističkim aktivnostima.

10. Ako kao nepoželjeno lice nema dozvolu Ministra za imigraciju za ulazak u Kanadu.

11. Ako je osuđen na kaznu koja odgovara kazni za bilo koje lakše federalno krivično delo ili prestup u Kanadi za koje je propisana kazna zatvora kraća od 10 godina.

12. Ako ne ispunjava ili ne može ispuniti uslove i zahteve iz kanadskog Imigracionog Akta koji se odnose na njega.

13. Ako je angažovan u subverzivnim delatnostima bilo koje zemlje.

14. Ako je osuđen, dok je u Kanadi, za bilo koje krivično delo po kanadskom Krivičnom zakonu ili za bilo koje drugo delo po bilo kom drugom zakonu, uključujući i Imigracioni akt.

15. Ako je ušao u Kanadu van graničnog prelaza.

16. Ako je dobio posetilački status na osnovu lažnih i falsifikovanjin dokumenata.

17. Ako je dobio posetilački status na osnovu lažnih informacija o materijalnim činjenicama (naveo je da je zaposlen a on to nije, naveo je jedno zanimanje a u stvarnosti obavlja drugo, itd.).

18. Ako je prethodno bio deportovan iz Kanade ali se vratio bez dozvole Ministra za imigraciju.

19. Ako je došao u Kanadu kao član posade (broda, autobusa, voza, aviona, itd.) i nije se vratio nazad sa ostatkom posade.

20. Ako namerno izbegava obavezu da izdržava zavisne članove svoje porodice dok je u Kanadi.

9 коментара:

Анониман је рекао...

Autor ovih clanaka o Kanadi je Advokat Zoran M.Kostic

Posao u inostranstvu је рекао...

Odlično objašnjenje. Hvala puno.

Анониман је рекао...

Ispravka: nije Saskaćenjan nego Saskatchewan(izgovara se Saskačevan).

Анониман је рекао...

Treba mi vasa pomoc :..suprug zivi u Kanadi a ja i beba u Beogradu,potegla sam pitanje za odlazak u Kanadu sa svojim suprugom koji mi je rekao da on nemoze da aplicira jos zbog njegovoga kriminal dosijea koji ima u Kanadi (bivsu suprugu je pretukao i dobio 3 meseca kucnoga pritvora) reci te mi dali je moguce da on zbog toga ne moze da dovede mene i bebu ili samo trazi razlog da nas ne povede sa sobom? hvala unapred

Jenny Lucas је рекао...

I want immigrate from my country to some new place. I am thinking about places like Australia, Canada, United States and Britain. Is there some way I can find out where it would be easiest for me to qualify?

Анониман је рекао...

Hi Jenny...For Canada if you get a job offer then you will likely be able to qualify. You can check your chances of getting a job on lots of sites in Canada such as jobsaloon.com.

goxi је рекао...

dakle procitao sam ovjasnjenja
Nemam rodjake ,imam kumove u kanadi ,ostao bih u kanadi OTAVA ,ili VANKUVER po bilo kom osnovu
krajnji cilj je preduzetnistvo ( maloprodaja rive sa usligom spremanja itd )

pozdrav
Goran

goxi је рекао...

dakle procitao sam ovjasnjenja
Nemam rodjake ,imam kumove u kanadi ,ostao bih u kanadi OTAVA ,ili VANKUVER po bilo kom osnovu
krajnji cilj je preduzetnistvo ( maloprodaja rive sa usligom spremanja itd )

pozdrav
Goran

Unknown је рекао...

Kako uspostaviti kontakt sa advokatom i autorom clanaka,g. Zoranom M. Kostićem.
Hvala.